Starosta nałożył na aptekę 2 tys. zł grzywny, bo nie pełniła dyżuru

PRAWO

Autor: Orzeczenia Sądów Administracyjnych   21-05-2021, 10:40

Starosta nałożył na aptekę 2 tys. zł grzywny, bo nie pełniła dyżuru Właściciel apteki miał zapłacic karę 2 tys. zł grzywny za brak dyżuru. Co na to sąd? (fot. LJ)

Starosta kwidzyński nałożył na właściciela prowadzącego aptekę grzywnę w wysokości 2 tys. zł w celu przymuszenia do pełnienia nocnych dyżurów. Straszył karami do 50 tys. zł.

11 grudnia 2020 r. starosta kwidzyński sporządził tytuł wykonawczy i wszczął postępowanie mające na celu wyegzekwowanie obowiązku pełnienia, ustalonych przez Radę Powiatu dyżurów aptek w systemie dobowym.

W nocy apteka była zamknięta

Nałożył na właściciela prowadzącego aptekę grzywnę w wysokości 2 tys. zł w celu przymuszenia do wykonania obowiązku określonego ww. w tytule wykonawczym.

Wskazał, że w przypadku nieuiszczenia grzywny w terminie 7 dni grzywna zostanie ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

W opinii starosty, właściciel apteki nie pełnił ustalonych przez Radę Powiatu dyżurów w systemie dobowym, zgodnie z harmonogramem. Nawet po upomnieniu, jakie otrzymała apteka. 

"W dniu 30 listopada 2020 r. od godziny 20.00 do godz. 8.00 i przed godziną 7:00 dyżur nie był przez nią pełniony, co potwierdza wiadomość e-mail z dnia 26 listopada 2020 r. właściciela apteki oraz notatka służbowa sporządzona w dniu 1 grudnia 2020 r. dotycząca tego dyżuru" - skrupulatnie odnotował starosta.

Kary miały być jeszcze wyższe

Wezwał też właściciela apteki do pełnienia przez aptekę kolejnego/kolejnych dyżurów, po doręczeniu tytułu wykonawczego, wynikających z ustalonego harmonogramu i poinformował, że w razie niewykonania obowiązku w terminie, będą nakładane dalsze grzywny w tej samej lub wyższej kwocie (do wysokości 10 000 zł), które mogą być nakładane wielokrotnie do kwoty 50 000 zł.

Właściciel apteki odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale to utrzymało w mocy postanowienie starosty.

Kolegium wyjaśniło, że grzywna w celu przymuszenia nie jest karą lecz formą nacisku, mającą na celu skłonienie zobowiązanego, poprzez dolegliwość finansową do określonego zachowania się. W związku z powyższym, aby grzywna nabrała charakteru dyscyplinującego, powinna być na tyle wysoka, że w ocenie zobowiązanego nieopłacalnym było jej uiszczenie tylko dla odłożenia w czasie egzekwowanego obowiązku. Z tych też przyczyn wymierzając przedmiotową grzywnę organ egzekucyjny winien, w ramach uznania administracyjnego, kierować się zasadą celowości i skuteczności podjętych działań, a nie interesem strony.

Sprawa trafiła do WSA w Gdańsku. Sąd uchylił postanowienie Kolegium Odwoławczego oraz poprzedzające je postanowienie Starosty Kwidzyńskiego i zasądził dla właściciela apteki zwrot kosztów postępowania.

Nałożenie grzywny bez uzasadnienia

WSA ocenił, że w sytuacji, gdy starosta orzekł o wymierzeniu grzywny w celu przymuszenia, powinien swoje stanowisko co do jej wysokości uzasadnić, odnosząc się do wszystkich okoliczności sprawy, a czego w niniejszej sprawie zabrakło. Sąd uznał, że z tego względu rozpatrywanie pozostałych zarzutów skargi byłoby przedwczesne.

"Starosta nie uzasadnił wysokości grzywny. Za takowe nie sposób bowiem uznać lakonicznej wypowiedzi, że grzywna ma na celu doprowadzenie do wykonania obowiązku przez zobowiązanego" - czytamy w uzasadnieniu.

Nadmienił też, iż "w postępowaniu egzekucyjnym mają odpowiednie zastosowanie przepisy k.p.a., a więc również przepisy nakazujące organom administracji publicznej podejmować z urzędu lub na wniosek stron wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli, w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy".

I SA/Gd 270/21

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH