Technik na stażu: wydawała leki receptowe zalogowana jako kierownik apteki

PRAWO

Autor: orzeczenia.ms.gov.pl, LJ/ rynekaptek.pl   17-11-2017, 09:03

Technik na stażu: wydawała leki receptowe zalogowana jako kierownik apteki Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Sąd rozstrzygał sprawę technik farmaceutycznej, która odbywała staż w sieci aptek. Podpisała z pracodawcą umowę wiążącą ją karami umownymi, jeśli odejdzie z pracy przed ustalonym terminem, w zamian za szkolenia, których nie było. Przy okazji ujawniono, jak wygląda praktyka pracy w takich aptekach.

Technik farmaceutyczna w lipcu 2014 roku zawarła ze spółką prowadzącą apteki umowę o staż w celu odbycia obowiązkowej praktyki przez technika farmaceutycznego. W ramach umowy została zatrudniona od 28 lipca 2014 r. na stanowisku dermokonsultantki i od 1 września 2014 r. po dostarczeniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje na stanowisku technika farmaceutycznego – praktykanta w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 24 miesięcy, tj. od 28 lipca 2014 r. do 27 lipca 2016 r. Wynagrodzenie miesięczne ustalono na 1680 zł brutto. Strony uzgodniły możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

22 lipca 2014 roku, kobieta podpisała też ze spółką umowę o podnoszenie kwalifikacji. Postanowiono, że w trakcie pracy technika farmaceutycznego i odbywania przez nią praktyki obowiązkowej w okresie od 01.09.2014 r. do 27.07.2016 r. pracodawca zobowiązuje się na bieżąco szkolić pracownika w zakresie zarówno technik sprzedażowych, jak i udzielać dodatkowych szkoleń wykraczających poza zakres obowiązkowych praktyk. Ustalono, że w trakcie obowiązkowych praktyk pracownik nie będzie ponosił kosztów szkolenia, które poniesieni pracodawca a łączny koszt szkolenia wynosi 500 zł miesięcznie.

W umowie zapisano też, że jeżeli w trakcie praktyk obowiązkowych – stażu lub po ich ukończeniu w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy nastąpi rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, za wypowiedzeniem, niezawarcie przez pracownika kolejnej umowy o pracę lub rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, pracownik zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów szkolenia w terminie 30 dni od dnia uzyskania na piśmie informacji o wysokości zobowiązań.

Ponadto wskazano, że jeżeli w trakcie szkolenia lub po jego zakończeniu w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy pracodawca rozwiąże z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie pracownika, pracownik zwraca 25 % kosztu szkolenia w terminie 30 dni od dnia uzyskania na piśmie informacji o wysokości zobowiązań. Pracodawca zagwarantował sobie możliwość odstąpienia od roszczenia zwrotu kosztów szkolenia tylko w uzasadnionych i indywidualnie rozpatrywanych przypadkach.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH