Tu nie działa zażalenie na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   17-07-2017, 09:08

Tu nie działa zażalenie na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania.

Sprawa zaczęła się od tego, że w 2016 roku spółka wniosła do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, a następnie zwróciła się do WIF o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego tym wnioskiem.

Wojewódzki Inspektora Farmaceutyczny odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki. W uzasadnieniu postanowienia zawarto pouczenie, że nie służy na nie zażalenie oraz że możliwe jest jego zaskarżenie w odwołaniu od decyzji.

GIF, jako organ odwoławczy, również stwierdził niedopuszczalność zażalenia spółki na postanowienie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania.

Inspekcja podniosła, że wbrew stanowisku spółki zawartemu w zażaleniu, w aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntował się pogląd, zgodnie z którym nie ma podstaw do rozszerzającej wykładni wspomnianego przepisu (szerokiego rozumienia wyrażenia "w sprawie zawieszenia postępowania"). Należy zatem przyjąć, że zażalenie przysługuje wyłącznie na postanowienia, które tamują dalszy bieg postępowania, tj. postanowienie zawieszające postępowanie oraz postanowienie odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania.

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie. Sąd wskazał na zmianę przepisów prawa administracyjnego, które weszły w życie w 2011 roku.

"W myśl art. 141 § 1 k.p.a. na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. Przepis art. 101 § 3 k.p.a. do dnia 10 kwietnia 2011 r. stanowił, że na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służyło stronie zażalenie. Wobec takiego brzmienia przepisu przyjmowano, że zażalenie przysługuje na wszystkie rodzaje postanowień w przedmiocie zawieszenia: postanowienie o zawieszeniu postępowania, postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania, postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania oraz postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania" - ocenił sąd.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH