UoZF: jakie poprawki zgłosili senatorowie?

PRAWO

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   17-11-2020, 15:27

UoZF: jakie poprawki zgłosili senatorowie? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Senatorowie komisji zdrowia zaproponowali sześć poprawek do ustawy o zawodzie farmaceuty. Umożliwiają one realizację szczepień w aptekach, brak odmowy sprzedaży środków antykoncepcyjnych i liberalizację dwóch zapisów ustawy.

17 listopada senatorowie komisji zdrowia rozpatrywali ustawę o zawodzie farmaceuty. Zaproponowali kilka zmian.

Najwięcej poprawek zgłosiła przewodnicząca senackiej komisji zdrowia, Beata Małecka Libera, podając je jako propozycje również innych senatorów.

Dodanie art. 4 ust. 2 pkt 6:

- przeprowadzenie szczepień ochronnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dodanie art. 35 a:

- aptekarz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych albo niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielania.

Obowiązek ten nie dotyczy aptekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie ubezpieczenia OC za czynności wykonane w ramach stosunku pracy obejmujących czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3, w przypadku, gdy pracodawca zawarł umowę ubezpieczenia, której zakres obejmuje szkody, o których mowa w ust. 1.

Obowiązek ten powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu.

Dodanie art. 44a:

- programy kształcenia podyplomowego uwzględniają zakres kompetencji przyznanych farmaceucie na podstawie art. 4 ust. 2, w szczególności w zakresie udzielania opieki farmaceutycznej.

Poprawka w art. 83 pkt 13 podpunkt 10:

- po wyrazie "aptekę" dodaje się wyraz "uporczywie".

Poprawka w art. 83 pkt 17 lit. b:

- w ustępie 2 a wyrazy "w drodze decyzji unieruchomienia hurtowni farmaceutycznej bądź jej części, apteki lub punktu aptecznego, decyzję wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące" zastępuje się wyrazami: "usunięcie stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia uchybień w terminie, organ może może nakazać w drodze unieruchomienie hurtowni farmaceutycznej bądź jej części, apteki lub punktu aptecznego na okres nie dłuższy niż 3 miesiące".

Senator Wojciech Konieczny zgłosił poprawkę, by w art. 83 pkt 9 po lit. c dodać literę d w brzmieniu:

- po ust. 5 dodaje się ust. 5a: ust. 5 pkt 1 nie stosuje się do usługi dotyczącej wydania produktu leczniczego do stosowania w antykoncepcji lub wyrobu medycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 38 lit. d ustawy o wyrobach medycznych.

Najbliższe planowane posiedzenie Senatu to 25, 26 i 27 listopada 2020 r.

 

 

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH