WIF działał przewlekle czy bezczynnie? WSA: pojęć nie można używać zamiennie

PRAWO

Autor: Orzeczenia Sądów Administracyjnych   26-05-2021, 16:02

WIF działał przewlekle czy bezczynnie? WSA: pojęć nie można używać zamiennie W ocenie spółki WIF działał przewlekle. W innym miejscu beczynnie. To dwa różne pojęcia - uznał sąd Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Sąd zauważył, że pełnomocnik wniósł ponaglenie na przewlekłe prowadzenie postępowania, a nie na bezczynność organu. Zaś we wnioskach skargi zażądał stwierdzenia bezczynności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę spółki na bezczynność Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w przedmiocie prowadzenia aptek i hurtowni farmaceutycznych.

W ocenie spółki, po pierwsze postępowanie jest bezprzedmiotowe, po drugie, że postępowanie nie zmierza do wydania jakiejkolwiek decyzji.

WIF wyjaśnia, dlaczego postępowanie trwa tak długo

WIF prowadził sprawę prowadzenia na terenie województwa  więcej niż 1% aptek. Są to wszczęte z urzędu jako odrębne, postępowania administracyjne w sprawie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów antykoncentracyjnych przez 15 podmiotów.

WIF wyjaśnił, że postępowanie trwa, ponieważ wymaga zbadania faktycznych relacji podmiotowo-przedmiotowych, w tym finansowo-kapitałowych pomiędzy spółkami - zezwoleniobiorcami a właścicielami znaków towarowych i know-how w zakresie prowadzenia aptek.

Wystąpił też o udzielenie informacji do GIF i UOKiK, wezwał spółki do przedłożenia odpisów: umów franczyzowych, jednak każda ze spółek, w stosunku do których toczyło się postępowanie, odmówiła przekazania żądanych dokumentów.

W ocenie WIF, nie zachodzi ani stan bezczynności, ani przewlekłości. Za każdym razem informował bowiem stronę o niezałatwieniu sprawy, przyczynach tego stanu i wskazywał nowy termin jej zakończenia, informował także o prawie do wniesienia ponaglenia. Jednocześnie, w sprawie nie zachodzi stan przewlekłości, ponieważ postępowanie nie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Skoro wniosek o umorzenie postępowania nie jest zasadny, to organ nie może być bezczynny z uwagi na niewydanie decyzji.

WSA: zamienne stosowanie pojęcia: bezczynności i przewlekłości

To na co zwrócił uwagę sąd oddalając skargę, to zamienne stosowanie przez spółkę pojęcia: bezczynności i przewlekłości, których nie można używać zamiennie. Podkreślał, że autorem skargi był pełnomocnik fachowy, który powinien znać różnicę.

Sąd zauważył, że pełnomocnik wniósł ponaglenie na przewlekłe prowadzenie postępowania, a nie na bezczynność organu. Zaś we wnioskach skargi i jej uzasadnieniu zażądał stwierdzenia bezczynności.

Z uwagi na powyższe Sąd oznaczył skargę jako wniesioną na bezczynność.

Bezczynność ma miejsce wówczas, gdy termin załatwienia sprawy upłynął bezskutecznie. Natomiast stan przewlekłości zachodzi wówczas, gdy termin ten nie upłynął, ale organ prowadzi sprawę opieszale, podejmowane czynności nie cechują się koncentracją albo są nieistotne z punktu widzenia załatwienia sprawy.

Jeżeli w toku jej załatwienia dojdzie do sytuacji, że w prowadzonym przewlekle postępowaniu bezskutecznie upłynie termin załatwienia sprawy, to organ ze stanu przewlekłości popadnie w stan bezczynności.

III SAB/Gl 234/20

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH