Wkrótce farmaceuci będą mogli szczepić p/ COVID-19

PRAWO

Autor: Senat/ rynekaptek.pl   04-01-2021, 08:21

Wkrótce farmaceuci będą mogli szczepić p/ COVID-19 Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Nowelizacja ustawy przyjęta przez Sejm umożliwia farmaceutom, fizjoterapeutom i diagnostom laboratoryjnym, po odbyciu odpowiedniego szkolenia, wykonywanie szczepień przeciwko COVID-19. Ustawa zawierająca takie przepisy trafiła do Senatu.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. nowelizującą ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112):

- po art. 21 dodaje się art. 21a–21f w brzmieniu:

Art. 21c. 1. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania.

2. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 przeprowadzają:

1) lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni;
2) fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, czyli...

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób poddanych tym szczepieniom.

Oznacza to, że po odpowiednim szkoleniu farmaceuci będą mogli szczepić przeciwko koronawirusowi.

Ustawa trafiła do Senatu. Na posiedzeniu w dniach 11-13 stycznia zaplanowano rozpatrzenie ustawy. Wcześniej dokumentem zajmie się Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (11 stycznia 2021 r. o godz. 8.30).

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH