Wrocław: obowiązki aptek w zakresie ochrony środowiska

PRAWO

Autor: dia.com.pl/rynekaptek.pl   13-04-2011, 11:11

Dolnośląska Izba Aptekarska informuje o stanowisku Urzędu Miejskiego we Wrocławiu dotyczącego wytwarzanych przez apteki odpadów i podawanych w informacji kodów odpadów oraz treści składanej informacji.

W informacji należy podawać następujące kody wytwarzanych odpadów:

1) kody z grupy 07 05 XX* - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
07 05 13*   -    Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 80*   -    Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

oraz w zależności od apteki dodatkowo:

07 05 01*   -    Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 05 03*   -    Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze  macierzyste
07 05 04*   -    Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 07*   -    Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 05 08*   -    Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 05 09*   -    Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 05 10*   -    Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

2)      kody z grupy 16 02 XX* - Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

(1)    Do niebezpiecznych składników z elektrycznych i elektronicznych urządzeń można zaliczyć akumulatory i baterie wymienione w 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp kineskopowych i inne szkło aktywne itp.

3)      kody z grupy 15 01 XX* - Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 10*   -  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH