WSA: spółka nie może składać skarg ws. aptek, na które nie ma zezwolenia

PRAWO

Autor: Orzeczenia Sądów Administracyjnych   25-05-2021, 14:02

WSA: spółka nie może składać skarg ws. aptek, na które nie ma zezwolenia WSA: spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie aptek, ale w 2014 roku została przejęta przez inny podmiot, a w 2015 roku została wykreślona z KRS (fot. LJ)

Spółka prowadząca apteki została przejęta przez inny podmiot, więc obecnie ich nie prowadzi i nie posiada interesu prawnego we wnoszeniu skargi na działania inspekcji farmaceutycznej.

15 października 2020 roku spółka prowadząca apteki wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na czynność Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie dokonania bez podstawy prawnej, faktycznej oraz bez wydania decyzji zmiany statusu aktywności aptek ogólnodostępnych.

Spółka: zezwolenia nadal ważne

Przed laty spółka wystąpiła o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki w zakresie zmiany nazwy apteki oraz zmiany podmiotu uprawnionego do prowadzenia apteki. Spotkała się z odmową inspekcji farmaceutycznej z uwagi na przekroczenie 1 procenta, a to stanowisko zostało utrzymane przez sądy dwóch instancji.

Wskazała, że skutkiem powyższych rozstrzygnięć jest odmowa zmiany zezwolenia, natomiast w żadnym przypadku nie doszło do utraty ważności zezwoleń, które są ważne i nadal pozostają w obrocie, jedynie nie zostały one zaktualizowane w odniesieniu do podmiotu uprawnionego do prowadzenia tych aptek.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie wygaszenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, wskazując, iż w ocenie organu brak jest podstaw do przejścia zezwolenia i dlatego istnieją podstawy do wygaśnięcia zezwolenia, bowiem w takim przypadku zastosowanie znajduje art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym zezwolenie na prowadzenie apteki wygasa w przypadku likwidacji osoby prawnej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

WIF: zezwolenia wygasły

Spółka zaś stoi na stanowisku, że do czasu wydania rozstrzygnięcia ostatecznego i prawomocnego w sprawie, w jej ocenie zezwolenie jest ważne, skuteczne i nadal pozostaje w obrocie.

WIF bowiem dokonał Krajowym Rejestrem Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych zmiany na dwie prowadzone przez spółkę apteki na "apteki nieaktywne" - 5 października 2020 r. i 8 października 2020 r.

W ocenie spółki WIF dokonał zmiany statusu aktywności aptek na nieaktywne oraz umieścił w Rejestrze Aptek informacje o dacie wygaśnięcia zezwolenia, pomimo braku stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń w drodze decyzji.

W tej sytuacji wniosła o stwierdzenie bezskuteczności czynności Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego polegającej na zmianie statusu aktywności aptek ogólnodostępnych jako czynności dokonanej bez podstawy prawnej, faktycznej oraz bez wydania wymaganej prawem decyzji administracyjnej.

Spółka nie prowadzi tych aptek, więc nie ma interesu prawnego

Sąd oddalił skargę z powodu braku interesu prawnego strony skarżącej we wniesieniu skargi.

Uznał, że spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie aptek, ale w 2014 roku została przejęta przez inny podmiot, a w 2015 roku została wykreślona z KRS.

Kwestia przejścia zezwoleń na prowadzenie obu aptek z jednej spółki na inną była przedmiotem postępowań administracyjnych, a następnie sądowo-administracyjnych zakończonych prawomocnymi wyrokami. W obu orzeczeniach sądy przesądziły, że na spółkę nie przeszły zezwolenia na prowadzenie obu aptek.

(...) Konsekwencją braku przejęcia dwóch zezwoleń na prowadzenie aptek jest to, że zaskarżone czynności, polegające na wpisie w rejestrze adnotacji "apteka nieaktywna" w stosunku do obu aptek, nie wpływają na prawa i obowiązki spółki i nie posiada ona interesu prawnego we wniesieniu skargi.

III SA/Łd 930/20

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH