Wybór WIF: kogo resort zdrowia usuwa ze składu komisji konkursowej?

PRAWO

Autor: LJ/RCL   15-03-2021, 19:31

Wybór WIF: kogo resort zdrowia usuwa ze składu komisji konkursowej? Nowe zasady wyboru Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (fot. AdobeStock)

Celem nowelizacji tego rozporządzenia jest usunięcie stanu, w którym przedstawiciele samorządu zawodu farmaceuty partycypują w procesie wyłaniania kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (WIF).

Resort zdrowia przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

W ocenie projektodawcy to, że przedstawiciele ww. samorządu mogą mieć znaczący wpływ na wybór konkretnego kandydata na WIF nie powinien mieć miejsca ze względu na fakt, że przedstawiciele ci, jako potencjalni właściciele aptek ogólnodostępnych, mogą w przyszłości podlegać nadzorowi WIF, w wyborze którego w przeszłości uczestniczyli, co też mogłoby rodzić wątpliwości co do bezstronności ewentualnych działań nadzorczych.

Celem projektodawcy jest również usunięcie ze składu komisji konkursowej przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, którego obecność nie jest w ocenie projektodawcy nieodzowna dla przeprowadzenia postępowania w sposób merytoryczny i skuteczny.

Proponuje się natomiast, aby w skład komisji wszedł przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, wyznaczany przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu z województwa, dla którego właściwy ma być wojewódzki inspektor farmaceutyczny, który ma być wyłoniony w ramach postępowania konkursowego.

W wielu przypadkach działania wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Funduszu łączą się i uzupełniają. Podstawowym zadaniem wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego jest sprawowanie nadzoru nad obrotem detalicznym produktami leczniczymi, w tym nad prowadzącymi go aptekami ogólnodostępnymi i punktami aptecznymi.

Dokonywanie kontroli tych samych podmiotów należy również do głównych zadań Funduszu. Co więcej, w wielu przypadkach zachodzi wzajemna wymiana informacji pomiędzy WIF a Funduszem w zakresie prowadzonych w ww. podmiotach kontroli.

Zdarzają się również sytuacje prowadzenia przez WIF i Fundusz wspólnych kontroli tych samych podmiotów. Na linii WIF - Fundusz następuje również współpraca w innych obszarach, np. w zakresie przydzielania unikalnych numerów identyfikujących recepty w sytuacjach określonych w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Powyższe względy przemawiają w ocenie projektodawcy za tym, aby w procesie wyłaniania kandydata na WIF, brał udział również przedstawiciel Funduszu. Wpływ na ew. wybór kandydata poprzez umożliwienie przedstawicielowi Funduszu dokonania jego weryfikacji merytorycznej pod kątem oceny potencjału efektywnej współpracy z tą osobą, jako potencjalnym przyszłym wojewódzkim inspektorem farmaceutycznym, stanowił będzie w ocenie realną wartość dodaną tego procesu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH