Wysokość opłat za egzamin specjalizacyjny farmaceuty. Projekt MZ

PRAWO

Autor: RCL   24-06-2021, 09:01

Wysokość opłat za egzamin specjalizacyjny farmaceuty. Projekt MZ W projekcie rozporządzenia została wskazana opłata za PESF - w wysokości 400 zł Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

W jakich specjalnościach farmaceuta może odbywać szkolenie specjalizacyjne? W jakich dziedzinach farmacji może uzyskać tytuł specjalisty? Ile trzeba zapłacić za szkolenie?

Minister zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów. Stanowi on wykonanie upoważnienia zawartego w art. 71 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.

 Wykaz kodów specjalizacji i wynagrodzenie za czynności kontrolne

Głównym celem projektu jest szczegółowe uregulowanie zagadnień związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty przez osobę wykonująca zawód farmaceuty.

Projekt rozporządzenia określa wykaz kodów specjalizacji. W projekcie rozporządzenia określono wysokość wynagrodzeń dla osób wykonujących czynności kontrolne w ramach kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez jednostki szkolące, które uzyskały akredytację na prowadzenie ww. szkolenia w danej dziedzinie farmacji.

Wynagrodzenie w tym zakresie wynosić będzie 300 zł dla jednej osoby za przeprowadzenie czynności kontrolnych w ramach jednej kontroli.

Projekt rozporządzenia określa wykaz specjalności, w których farmaceuta może odbywać szkolenie specjalizacyjne, analogicznie jak było to określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. poz. 516, z 2019 r. poz. 2062 oraz z 2020 r. poz. 1408).

Specjalizacja w dziedzinach farmacji

Szkolenie specjalizacyjne będzie odbywać się, w następujących dziedzinach farmacji:

1) analityka farmaceutyczna;
2) bromatologia;
3) farmacja apteczna;
4) farmacja kliniczna;
5) farmacja przemysłowa;
6) farmacja szpitalna;
7) farmakologia;
8) lek roślinny;
9) radiofarmacja;
10) toksykologia.

W projekcie rozporządzenia określa się także wykaz dziedzin farmacji, w których farmaceuta posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu uzupełniającego szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 50 ust. 16 ustawy, uwzględniając potrzebę zapewnienia dostępu do usług farmaceutycznych (załącznik nr 2 do projektu rozporządzenia), analogicznie jak to było określone na podstawie rozporządzenia z dnia 15 lutego 2017 r.

Zasady szkolenia specjalizacyjnego

Projektowana regulacja określa regulamin postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego przez farmaceutę.

Projekt rozporządzenia określa zakres informacji, o których mowa w art. 53 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym kierownik specjalizacji prowadzi EKS i wprowadza na bieżąco do SMK informacje niezbędne do prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy, a także oceny przebiegu szkolenia specjalizacyjnego danej osoby odbywającej to szkolenie.

Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda będzie tworzył w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Nowa EKS, będzie stanowiła dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem, umożliwiając monitorowanie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego danego farmaceuty, co uprości także planowanie realizacji staży i kursów odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego.

W projekcie rozporządzenia określono także wzór oświadczenia członków Zespołów Egzaminacyjnych wyznaczonych spośród członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, w celu zapewnienia bezstronności pracy osób przeprowadzających PESF.

Wysokość opłat

Projekt rozporządzenia zawiera także szczegółowe regulacje dotyczące sposobu i trybu składania PESF, które są spójne z zasadami dotyczącymi przeprowadzania państwowych egzaminów specjalizacyjnych, zarówno w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, jak i w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Przyjęte w projekcie rozporządzenia rozwiązania mają na celu m.in. ułatwienie Zespołom Egzaminacyjnym wyodrębnionym z PKE, przestrzegania norm porządkowych przez osoby zdające ww. egzamin, jak również przeliczania procentowego, poprawnych odpowiedzi udzielonych przez osobę zdającą, przez
określenie współczynnika przeliczeń oraz ustalania oceny końcowej polegającej na doprecyzowaniu zasad ustalania ocen cząstkowych składających się na ocenę końcową.

Projekt rozporządzenia określa także wzór dyplomu specjalisty.

Jednocześnie projektowane regulacje określają tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub odpisu dyplomu PESF oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESF, tryb dokonywania przez dyrektora CEM wymiany dyplomu PESF oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie wymiany dyplomu oraz wysokość opłaty za PESF, uwzględniając koszty przeprowadzenia PESF oraz wydania dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty.

W projekcie rozporządzenia została wskazana opłata za PESF - w wysokości 400 zł. Projektowane przepisy umożliwiają także uiszczanie odpowiednio niższej opłaty za PESF, w przypadku przystępowania tylko do jednej części PESF - w wysokości 200 zł. Wysokość opłaty za PESF ustalono przy uwzględnieniu faktycznych kosztów jego organizacji i przeprowadzenia. Należy podkreślić, iż w trybie dotychczasowych przepisów opłata za egzamin PESF również wynosiła 400 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH