Zezwolenie na prowadzenie apteki w danym lokalu może posiadać tylko jeden podmiot? Nie

PRAWO

Autor: Dominik Jędrzejko, Joanna Mastalerz/ rynekaptek.pl   14-10-2016, 08:01

Zezwolenie na prowadzenie apteki w danym lokalu może posiadać tylko jeden podmiot? Nie Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał w ostatnim czasie wyrok na tle zawieszenia postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Zdaniem WSA, takie zawieszenie postępowania było bezprawne.


Zdaniem organu było to jednak niewystarczające. W związku z tym, że w lokalu była w tym czasie  prowadzona inna apteka, organ stwierdził, że rozpatrzenie sprawy o udzielenie zezwolenia zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ – tj. zakończenia postępowania dotyczącego cofnięcia zezwolenia w zakresie apteki prowadzonej w tym samym lokalu. W konsekwencji WIF z urzędu zawiesił postępowanie w sprawie wydania zezwolenia.

Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzymał w mocy postanowienie o zawieszeniu postępowania, akceptując stanowisko organu I instancji, natomiast odmiennie ocenił sytuację WSA w Warszawie.

Zawieszenie bez ustalenia stanu faktycznego
W uzasadnieniu wyroku z dnia 16 września br. (sygn. akt: VI SA/Wa 288/16) Sąd podkreślił, że w sprawie nie występowało tzw. zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania o udzielenie zezwolenia. Zdaniem WSA w Warszawie organ powinien rozpoznać wniosek o wydanie zezwolenia w oparciu o ustawowe kryteria i wydać, w zależności od poczynionych ustaleń stosowną decyzję – odmawiającą lub zezwalającą na prowadzenie apteki we wskazanym we wniosku lokalu.

WSA w Warszawie wskazał również, że jeśli zdaniem organu, faktyczne dysponowanie przez wnioskodawcę lokalem, w którym zamierza prowadzić aptekę, jest niezbędne dla pozytywnego rozpoznania wniosku, to takie stanowisko powinno prowadzić do wydania merytorycznej decyzji po ustaleniu stanu faktycznego, nie zaś do zawieszenia postępowania.

Jeśli zatem organ przyjąłby za konieczne spełnienie powyższego warunku, to powinien zweryfikować, czy wnioskodawca już na etapie prowadzenia postępowania o wydanie zezwolenia rzeczywiście może dysponować lokalem, nie może zaś ograniczyć się do zawieszenia postępowania bez poczynienia ustaleń w tym zakresie. Oznacza to, że organ nie miał prawa odmawiać oględzin lokalu z uwagi na działalność prowadzoną w nim przez inną aptekę.

Bezprawność zawieszenia postępowania
Podsumowując, sam fakt, iż w dacie złożenia wniosku o wydanie zezwolenia w lokalu przeznaczonym na prowadzenie apteki jest prowadzona inna apteka, nie stanowi przeszkody do rozpoznania wniosku.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH