Zmiany w kpa w zakresie suplementów diety

PRAWO

Autor: blog.dzp.pl/ rynekaptek.pl   05-06-2017, 11:04

Zmiany w kpa w zakresie suplementów diety Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks Postępowania Administracyjnego. Niektóre z nich będą miały wpływ na postępowania dotyczące suplementów diety prowadzone przez organy inspekcji sanitarnej - przypomina kancelaria DZP.

Najważniejsze zmiany w postępowaniach dotyczących suplementów diety

Żądanie rozstrzygnięcia sprawy
Nowelizacja przyznaje stronie możliwość żądania od organu II instancji wydania decyzji rozstrzygającej zamiast decyzji kasatoryjnej (tj. przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia). W przypadku odwołania od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego można zażądać, by Wojewódzki Inspektor Sanitarny rozstrzygnął sprawę w swoim orzeczeniu, a nie przekazywał ją raz jeszcze na poziom powiatu.

Zmiana w zakresie terminu na uzupełnienie braków formalnych
Nowelizacja przewiduje uelastycznienie terminu na uzupełnienie braków formalnych, w miejsce obecnych siedmiu dni wprowadza termin "nie krótszy niż siedem dni"

Adekwatność kar administracyjnych
Nowelizacja wskazuje okoliczności, od których zależy wymiary kary. Przewiduje przedawnienie kary w terminie 5 lat od naruszenia prawa/wystąpienia skutków naruszenia oraz przedawnienie egzekucji kary administracyjnej w terminie 5 lat od dnia, w którym kara powinna być wykonana.

Ponaglenie
Nowelizacja wprowadza procedurę ponaglenia w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie. W jej wyniku organ prowadzący postępowanie zostanie zobowiązany do ustosunkowania się do ponaglenia oraz przekazania swojego stanowiska razem z aktami sprawy do organu wyższego rzędu. Natomiast jeżeli nie ma takiego organu, sprawa pozostaje w organie, który prowadzi to postępowanie. W przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości wyznaczany jest termin na załatwienie sprawy oraz zarządza się wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy (oraz osób winnych).

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH