Raport: zakaz reklamy aptek ograniczył jakiekolwiek formy jej komunikacji z pacjentem

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: ZPA PharmaNET/ rynekaptek.pl   14-10-2020, 14:21

Raport: zakaz reklamy aptek ograniczył jakiekolwiek formy jej komunikacji z pacjentem Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Komisja Europejska stoi na stanowisku, że obowiązujący w Polsce zakaz reklamy jest niezgodny z unijnym prawem i zobligowała polski rząd do usunięcia uchybień legislacyjnych tym zakresie. Polskie przepisy nie mają precedensu w krajach UE i prowadzą do szeregu negatywnych skutków społecznych – czytamy w pierwszej części raportu dotyczącego barier na polskim rynku aptecznym autorstwa Kancelarii Tomasik Jaworski.

Francja. Brak zakazu. Reklama aptek jest dozwolona pod określonymi szczegółowymi warunkami. Przepisy regulują dozwolony zakres informacji, jakie mogą podawać apteki.

Hiszpania. Brak zakazu. Reklama aptek nie jest zabroniona przez ustawodawstwo państwowe.

Holandia. Brak zakazu. Reklama aptek powinna być prowadzona zgodnie z ogólnymi zasadami przepisami dotyczącymi reklamy.

Niemcy. Brak zakazu. Reklama jest dozwolona. Farmaceuci mogą reklamować swoje usługi za pośrednictwem ulotek, w Internecie czy też w radiu. Reklama taka nie powinna jednak spełniać jedynie swojego marketingowego charakteru, pomijając przy tym interes i potrzeby jej odbiorcy, jako pacjenta. Ponadto obowiązuje ogólny zakaz wpływania przez apteki na pacjentów dla własnych korzyści.

Polska. Zakaz reklamy aptek i ich działalności zgodnie z którym jedynie informacje adresowe i godziny otwarcia nie są traktowane jak reklama. Brak jasnych zapisów oznacza, że apteki nie mają możliwości informowania pacjentów o dodatkowych, świadczonych przez nie usługach.

Słowacja. Brak zakazu. Apteki mogę reklamować dodatkowe usługi farmaceutyczne.

Szwecja. Brak zakazu. Reklama aptek powinna być prowadzona zgodnie z ogólnymi zasadami przepisami dotyczącymi reklamy.

Węgry. Brak zakazu. Informacje o działaniach z obszaru opieki farmaceutycznej nie są traktowane, jako reklama. Zabrania się prowadzenia działań zmierzających do zachęcenia pacjentów do zwiększenia zakupu leków refundowanych lub leków z przepisu lekarza. Apteki mają prawa udzielania rabatów pacjentom wyłącznie na leki nierefundowane. Zachętą do udziału i korzystania z usług z obszaru opieki farmaceutycznej nie może być żadna rzeczowa korzyść materialna (np. prezenty) oferowana przez  aptekę lub inną firmę z apteką współpracującą.

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH