„Sądy administracyjne uznały niedopuszczalność naruszenia progu 1% koncentracji”

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: Piotr Sędłak/ rynekaptek.pl   15-11-2017, 14:24

„Sądy administracyjne uznały niedopuszczalność naruszenia progu 1% koncentracji” Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Nierozróżnianie kompetencji sądów administracyjnych oraz cywilnych, czy też mieszanie ze sobą porządków z dwóch różnych dziedzin prawa, a wreszcie – wyciąganie z treści wyroku wniosków z niego nie wynikających, nie może być traktowane jako uczciwy i poważny głos w dyskusji - pisze Piotr Sędłak.


W wyroku tego samego Sądu z dnia 24 maja 2017r., VI SA/Wa 2472/16, kwestię tę wyłożono bardzie dobitnie: „Organ [inspekcji farmaceutycznej] trafnie wskazał, że przepis art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 [p.f.] jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisu art. 494 § 2 k.s.h., który wyklucza możliwość przejścia zezwolenia w wypadku, gdyby w wyniku połączenia spółek miało dojść do przekroczenia limitów wskazanych w tym przepisie”. Kolejny cios dla sieci aptecznych, utrącający ich niedorzeczną wykładnię przepisów Prawa farmaceutycznego, wyprowadził WSA w Warszawie w orzeczeniu z dnia 24 maja 2017r., VI SA/Wa 2581/16, w którym stwierdził, że „Jak słusznie zauważyła skarżąca «wszelkie ograniczenia zasady wolności gospodarczej mają charakter wyjątku i nie mogą być rozumiane w sposób rozszerzający, a więc nie można ich domniemywać bądź też przyjmować w drodze analogi». W przedmiotowej sprawie nie mamy jednak do czynienia z naruszeniem powyższej zasady, bowiem ograniczenia w koncentracji aptek przez jednego przedsiębiorcę nastąpiło w drodze ustawy, tj. w art. 99 ust. 3 pkt 3 [p.f.], zatem nie jest przedmiotem - jak sugeruje to skarżąca - domniemania czy też interpretacji”.

I wreszcie, w wyroku wydanym pod o sygn. VI SA/Wa 1945/16, Sąd pozbawił sieci apteczne złudzeń; zezwolenie na prowadzenie apteki jest nieprzechodnie („Zatem, skoro pozwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej jest ściśle powiązane z konkretnym podmiotem, który ma dawać rękojmię należytego prowadzenia apteki i nie tylko, gdy ubiega się o udzielenie zezwolenia, ale i przez cały czas prowadzenia działalności, to z chwilą zakończenia bytu prawnego przez ten podmiot, np. poprzez przejęcie (połączenie) następuje brak uprawnionego podmiotu do zezwolenia. Spółka przejmująca albo spółka nowozawiązana wskutek połączenia się spółek, które posiadały zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych nie jest już tym podmiotem – wnioskodawcą, który dawał rękojmię należytego prowadzenia apteki i któremu udzielono zezwolenia na prowadzenie tejże apteki. W ocenie Sądu omówione przepisy są tymi, które wyłączają stosowanie art. 494 § 2 k.s.h. W konsekwencji zezwolenie wygasa wskutek przejęcia lub zawiązania nowej spółki wskutek połączenia spółek”). Jak widać, sądy odrzuciły wszystkie argumenty sieci aptecznych. Jeden po drugim uznawały je za chybione w stopniu oczywistym.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH